آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آتش نشانی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى اين است كه شما دچار دردسر بسيار بزرگى مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)