آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چوب جنگلی

 

1ـ  ديدن چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه تغييراتي طبيعي در كار و زندگي شما رخ خواهد داد .

2ـ ديدن هيزمهاي افروخته در خواب ، علامت آن است كه نقشه ها و طرحهاي شما به زودي تكميل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت به روي شما لبخند خواهد زد .

3ـ خريد و فروش چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه با قاطعيت و پشتكار ثروتي گرد مي آوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)