آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خاک انداز

 

1ـ ديدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظيفه اي دشوار اما دلپذير را به عهده خواهيد گرفت .

2ـ ديدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هايتان بي پاسخ خواهد ماند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)