آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خرطوم فیل

 

ديدن خرطوم فيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را محاصره خواهند كرد ، اوقاتي پرخطر پيش رو خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)