آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت گردو

 

ديدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهايي دلپذير و كسب سعادت در زندگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)