آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عذر خواهی

 

1ـ اگر خواب ببينيد براي گناهي كه اصلاً مرتكب نشده ايد از كسي عذرخواهي مي كنيد ، نشانة آن است كه در كارهاي خود با دردسري مواجه مي شويد ، اما سرانجام معلوم مي شود اين دردسر به پيشرفت شما كمك شايان توجه اي كرده است .

2ـ اگر خواب ببينيد براي خطايي كه مرتكب شده ايد از كسي عذر مي خواهيد ، علامت آن است كه با دست پاچگي كارهاي خود را انجام مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي از شما عذرخواهي مي كند ، علامت آن است كه بعد از بداقبالي به خوشبختي دست مي يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)