آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اثاث منزل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشايند است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)