آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روز قیامت

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه او بود، حق بگسترد و دليل كند، اگر اهل آن ديار ظالم باشند بلائي و آفتي رسد، اگر اهل آن ديار مظلوم باشند، حق تعالي ايشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بيند اهل آن ديار در پيش حق تعالي ايستاده اند، دليل كه خشم و عذاب حق تعالي نازل گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه قيامت برخاست، دليل بود كه اگر مظلوم است بر ظالمان دست يابد. اگر در غم و رنج و محنت است فرج يابد، اگر علامتي از قيامت پيدا كرد، چنانكه آفتاب از مغرب برآمد يا ياجوج و ماجوج پديد آمد، بايد توبه كند و به حق تعالي باز گردد، تا رضاي او جويد. اگر بيند شمارگاه رايا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. اگر بيند كه با وي شمار مي كرد، دليل است او را زياني رسد. اگر بيند كه كردارهاي او را بسنجيدند و نيكي او بيشتر آمد، دليل كند كه سرانجام كار او نيكو بود و درستكاري يابد. اگر بيند كه بدي او بيشتر آيد، دليل معصيت است و جايش دوزخ بود. اگر بيند كه نامه اعمال به دست راست داشت، دليل كه به راه راست بود. اگر بيند كه نامه كردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دليل است كه كارش نيكو شود. اگر از اهل فساد است، دليل كه كارش به مخاطره بود. اگر خود را بر صراط بيند، دليل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دليل كه بر راه خطا است، توبه بايد كردن تا حق تعالي از او خشنود شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)