آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیاه سرفه

 

1ـ اگر خواب ببينيد فرزندتان مبتلا به سياه سرفه گشته است ، علامت ابتلاء بيماري خفيف است . اين خواب نشانة تفاهم و هماهنگي ميان اعضاي خانواده نيز هست .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)