آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیب زمینی

 

1ـ ديدن سيب زميني در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايعي مطلوب است .

2ـ اگر خواب ببينيد سيب زميني را چال مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگيتان با توفيق همراه خواهد بود .

3ـ خوردن سيب زميني در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتي بزرگ است .

4ـ پختن سيب زميني در خواب ، نشانة انجام كاري موافق طبع است .

5ـ كاشتن سيب زميني در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ ديدن سيب زميني گنديده در خواب ، نشانة داشتن آينده اي تاريك و كسب لذتهاي ناپايدار است .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)