آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قفسه کتاب

 

1ـ ديدن قفسة كتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كسب دانش را در كنار كار و تفريح انجام خواهيد داد .

2ـ ديدن قفسة خالي كتاب در خواب ، علامت آن است كه به علت كمبودهاي مادي از كار اخراج مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)