آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قهوه خانه

 

1ـ ديدن يا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود رابطة دوستانه اي برقرار مي كنيد ، ممكن است زن مكاري براي غارت ثروت شما توطئه بچيند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)