آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوله پشتی

 

ديدن كوله پشتي در خواب ، نشانة آن است كه به لذتي بزرگ دور از جمع دوستان دست مي يابيد . اگر زني در خواب كوله پشتي كهنه و پاره پاره اي ببيند ، نشانة آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)