آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرمر سفید

 

1ـ خواب مرمر سفيد ، نشانة سعادتمندي در ازدواج و ديگر امور مربوط به آن مي باشد .

2ـ شكستن مجسمه يا ظرفي از مرمر سفيد ، نشانة ندامت و پشيماني است .

3ـ اگر زني جوان خواب ببيند جعبه اي از مرمر سفيد را كه در آن عطر خوشبويي گذاشته است گم مي كند ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي به حيثيت و ثروتش لطمه خواهد زد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)