آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب خروشان

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگردر آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)