آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قسمت کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در ميان خلق به راستي قسمت كرد، دليل است كه با خلايق انصاف نگه دارد و اگر بيند كه مال خود را به خير و صلاح قسمت كرد، دليل است كه فرزندان خود را زن خواهد. اگر بيند كه مال خود را به شر و فساد قسمت كرد، دليل كه حالش پراكنده گردد. اگر بيند كه مال كسي را به رضاي او قسمت كرد، دليلش به صلاح و فساد آن كار بازگردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)