آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قسم خوردن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن قسم قسم خوردن به بازی بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)