آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسباب کشی

 

خالد اصفهاني گويد:

اگر بيند به خانه بزرگتري اسباب کشي کرد دليل آن است که اشتياق زياد براي پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگي دارد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول اسباب كشى ديديد، نشانگر آن است كه به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد كه مجبور مى‏شويد، حالت مبهم خود را تغيير دهيد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)