آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیاده روی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب، در مكانى زيبا مشغول قدم زدن باشيد، بيانگر آن است كه ثروتى به دست مى‏آوريد. اگر خواب ببينيد هنگام شب مشغول پياده‏روى هستيد، به اين معنا است كه به اهداف خود نمى‏رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)