آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیدا کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه چيزى را پيدا مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارها تلاش بيشترى بكنيد تا به موفقيت برسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)