آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پول تقلبی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پول تقلبي در خواب ، نشانة آن است كه با فردي متمول و بي شخصيت دست به گريبان خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد از كسي پول تقلبي مي گيريد ، يا به كسي پول تقلبي مي دهيد ، يا آن را خرج مي كنيد ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)