آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تارک دنیا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد تارك دنيا شده‏ايد، يعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)