آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تجارتخانه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شويد كه پر از جنس است، به معنى موفقيت در كارها است. ديدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بيانگر ضرر مالى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)