آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تخته سیاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

پاك كردن تخته سياه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارتان به عمل آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)