آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تذکر دادن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به كسى تذكر مى‏دهيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه با انجام كارهاى خوب نزد اطرافيان محبوبيت به دست مى‏آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)