آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنبیه شدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تنبيه شدن در خواب، بيانگر آن است كه كارتان را به خوبى انجام نمى‏دهيد. اگر در خواب كسى را تنبيه كنيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)