آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صینی آلات

 

ابراهيم كرماني گويد: ديدن صيني آلات به خواب، دليل بر زني خادمه است. محمدبن سيرين گويد: ديدن صيني آلات، دليل است بر زني حوائج دار، اگر بيند كه آلت صيني داشت، دليل است بر كنيزك حوائج دار. اگر ديد كه الات صيني خريد، دليل است كه كنيزك بخرد. اگر بيند كه آلت صيني بشكست، دليل است كه كنيزك يا خادم بميرد يا بگريزد. بعضي گويند: زنش بميرد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صيني آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: كنيزك. سوم: منفعت از زنان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)