آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شلوار بند

 

ديدن شلواربند، دليل بر عورت مرد كند. اگر بيند كه شلواربندي خوب داشت، دليل كه قضيب او سخت و محكم گردد. اگر كهنه بيند تاويلش به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)