آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شمار کردن

 

اگر درخواب بيند با كسي شمار مي كرد، دليل كه در سختي افتد. جابرمغربي گويد: هر شمار كه آن آسان بود، محنت آن كمتر بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)