آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دروغ گفتن

 

محمدبن سيرين گويد: دروغ گفتن در خواب، دليل بر فساد دين است. اگر بيند كه گواهي به دروغ مي دهد، دليل كه دين او تباه شود و تاويلش به خلل است. جابر مغربي گويد: اگر بيند پادشاه دروغ مي گفت، دليل كه مردم نكوهش و بدي او گويند و حرمت و آبروي او برود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)