آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خلال کردن

 

محمدبن سيرين گويد: خلال كردن درخواب نيكو نباشد، زيرا كه دندان ها در خواب اهل بيت بود و خلال مانند جاروب بود كه اهل بيت را مي روبد و هر كه به خواب بيند كه خلال مي كرد، دليل كه به قدر آن كه با خلال بيرون آورد از مال اهل بيت او نقصان شود.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه چيزي به خلال از دندان بيرون آورد و به كسي داد، دليل كه از مال خويش به ناحق بستاند و به كسي دهد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خلال دندان در خوب ديدن زدودن غم ها و ناراحتي هاي کوچک خانوادگي است . تعبير خلال بادام و پرتقال همان تعبير اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات _ بادام و پرتقال _ و غيره مراجعه کنيد.

 

مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است كه اگر در آينده توجه خود را معطوف به كينه و كدورتها بكنيد ، هيچ پيشرفتي در زندگي نخواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد براي تميز كردن دندانهايتان از خلال دندان استفاده مي كنيد، نشانة آن است كه در آسيب رساندن به زندگي يكي از دوستانتان نقش مهمي ايفا خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)