آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نبات جلاب

 

ديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم: مال. چهارم: فرزند. پنجم: دوست.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)