آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

توبه کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است.

اول: پشيماني از گناه.

دوم: رضا وخشنودي خدا.

سوم: راه آخرت.

چهارم: سعادت.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديگران را در حال توبه كردن ببينيد، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناگوار است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)