آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم و حوا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‏اى در زندگى شما رخ مى‏دهد. اگر ببينيد حوا با مار صحبت مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب مى‏رسانند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه اي برايتان رخ خواهد داد و شما را براي رسيدن بر موفقيت نااميد خواهد ساخت .

2ـ ديدن آب و حوا در بهشت ، در حالي كه آدم پوششي از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان است و ماري رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خيانت و بي وفايي ، هر دو دست به دست هم مي دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

3ـ اگر خواب ببينيد حوا با مار گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه زناني فريبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زيان مي رسانند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)