آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرده داری

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد، پرده داري مي كرد، دليل است حاجتي كه دارد روا گردد و عزتش زياده شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند پرده داري پادشاه مصلح عادل مي كرد، دليل كه وي به صلاح و به خير گرايد و مال حلال يابد. اگر بيند پرده داري پادشاه ظلم مي كرد، دليل كه به فسادمايل شود و مال حرام يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)