آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بردارکردن

 

محمد بن سيرين گويد:

روزي مردي نزد من آمد و گفت: به خواب ديدم كه مردي را هر دو دست بريدند و ديگري را بر دار كردند. گفتم: اگر اين خواب راست مي گوئي، امروز امير شهر را معزول كنند و اميري ديگر به جاي او بنشانند. پس همان روز چنان شد و ديگري به جاي او بنشست.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كسي را بر دار كردند و مردم در وي نظاره مي كردند، دليل كه بر چندين مردمان مهتر شود. اگر بيند كسي به نظاره او نبود، شرف و بزرگي يابد، ليكن در راه دين مدبر و فاسق است. اگر بيند گوشت كسي را كه بردار كرده بودند مي خورد، دليل كه مالي از كسي كه بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بيند او را بردار كرده و خون از وي روان شد، دليل كه عيب مردم كند و گناه بسيار از او به وجود آيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بردار كردن در خواب بر چهار وجه است.

اول: مهتري.

دوم: مال.

سوم: بزرگواري.

چهارم: غيبت مردم كردن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)