آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت بلوط

 

دليل كند بر مردي بي خبر منافق با اهل خويش.

 

1ـ ديدن جنگلي از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است كه در تمام مراحل زندگي پيروز و موفق خواهيد بود .

2ـ ديدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پيشرفت و رسيدن به مقامي بالا است .

3ـ ديدن درخت عريان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثي ناگهاني و تكان دهنده است .

4ـ ديدن درخت بلوط براي افرادي كه مجرد هستند ، نشانة آن است كه بزودي با شرايطي مساعد ازدواج خواهند كرد و زندگي دلپذير خواهند داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)