آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نوحه کردن

 

ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آنجا متفرق شوند. اگر بيند والي آن شهر بمرد و بر وي نوحه كردند، دليل كه آن والي مضرت بيند. اگر بيند كه نوحه مي كرد و فرياد مي داشت، دليل مضرت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)