آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت پسته

 

دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)