آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت ترنج

 

دليل كند بر مردي مخالف خود راي و بعضي گويند، دليل كند بر مردي صاحب جاه و نعمت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)