آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت حنظل

 

به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)