آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت خرما

 

به خواب ديدن درخت خرما، دليل و راهنماست بر مردي شريف و عالم بزرگ. اگر خواب بيند درخت خرمائي در خانه داشت، دليل كه بامردي شريف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)