آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سنجد

 

دليل كند بر مردي سبك روح، محتشم و لطيف سخن و مردم نواز.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)