آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت عرعر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه درخت عرعر داشت، دليل است كه با مردي اصيل صحبت بدارد و دين درخت عرعر، دليل است بر مردي كه خير كمتر كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)