آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت فندق

 

دليل كند بر مردي عرب و سخت دل، كه به لهو وطرب خوش باشد و خيرش كمتر است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)