آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت مورد

 

دليل كند بر مردي گران طبع، كه با مردمان ناسازگار است و بعضي گويند: درخت مورد، دليل كند بر مردي عجمي فاضل و توانگر دل.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)