آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت بلیل

 

دليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي گويند دليل بر مردي نحاس بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)