آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بسته بندی

 

جمع آوري

اين‌ خواب‌ نيز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، مي‌تواندمعاني‌ و تعابير متعدد و گوناگوني‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوري‌ وسايل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ كشي‌ يا هر دليل‌ ديگر) بوديد، به‌احتمال‌ زياد نگران‌ تغيير و تحولات‌ مهم‌ وبنياديني‌ هستيد كه‌ در زندگي‌ روزمره‌تان‌ رخ‌مي‌دهند. در غير اين‌ صورت‌، ضميرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهي‌ و رها كردن‌«بار و بنه‌« عاطفي‌ احساسي‌ است‌. برخي‌ ازمعبران‌ معتقدند كه‌ مشاهده‌ اين‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌اي‌ از ضمير ناخودآگاهتان‌بدين‌ مضمون‌ است‌، شما درگير فعاليت‌هاي‌ زيادو متعددي‌ هستيد كه‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخي‌ ازآنها را جمع‌ آوري‌ كرده‌ و رهايشان‌ نماييد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بسته بندی کردن : کوچ کشی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه چيزى را بسته‏بندى مى‏كنيد، نشانه‏ى تغيير و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چيزى را بسته‏بندى شده ببينيد، به اين معنى است كه به زودى به مسافرت‏هايى خواهيد رفت كه تجربه‏هاى زيادى به دست مى‏آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)