آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نیکی کردن

 

محمدبن سيرين گويد: نيكي كردن درخواب، دليل بزرگواري است در دنيا و رستگاري از عذاب آخرت. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با مردي نيكي كرد و بعد از آن او را خوار داشت، دليل كه دركار ناسپاس بود. اگر بيند نيكي با اهل شرك كرد، دليل كه مال خود را بر كسي صرف كند كه نه در دنيا به كار او آيد نه در آخرت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)