آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسباب سفر

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)